OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o.

so sídlom Praha 4, Šátalská 9/793, 142 00.

identifikačné číslo: 26439182 zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 82284 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.brand-bags.sk, ako správca osobných údajov, týmto informuje rozsahu spracovania osobných údajov obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o.

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe nariadenie o ochrane osobných údajov; 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“).

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade so ZOOÚ a GDPR, pričom tieto osobné údaje obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. zhromažďuje a spracováva iba za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu.

Sú zhromažďované iba údaje, ktoré sa nám zákazníci rozhodnú poskytnúť alebo sú nevyhnutné na splnenie zákonných náležitostí (fakturácie), tieto informácie získavame od zákazníka priamo napríklad cez registračný formulár.

Automaticky sú zaznamenávané rôzne informácie o tom, akým spôsobom sú používané služby firmy obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o., k čomu sú využité napríklad súbory cookie. Tieto okrem iného umožňujú analyzovať, vylepšovať a zabezpečovať služby obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o. Tieto údaje sú anonymné.

Základné účely spracovania osobných údajov firmy obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o. :

sú použité na splnenie zákonných povinností (fakturácie), záväzkov, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade na vybavovanie reklamácií, apod.
účtovné a daňové účely;
priamy marketing (informačné, produktové, e-mailingové kampane) firmy obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o.
vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov obchodnej spoločnosti Profi Bike s.r.o. :

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko
adresné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa;
ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu

Spracovatelia a príjemcovia:

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. spracováva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ a GDPR.

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

Práva subjektov údajov:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov. .

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o.poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že obchodné spoločnosti Profi Bike s.r.o. vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

požiadať obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. o vysvetlenie;
požadovať, aby obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. alebo jeho zmluvný Spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť dát

Obchodná spoločnosť Profi Bike s.r.o. a subjekt sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

Aktualizácia

Priebežne budeme tieto informácie aktualizovať, aby sme Vás lepšie informovali o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme.

V Prahe dňa 21. mája 2018.